KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ich przetwarzaniem.

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Transactor Security Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trakt Lubelski 257A, 04-667 Warszawa (NIP: 5252578304, tel.: 22 378 49 23, fax. 22 378 49 25, email: kontakt@drony-24.pl).

 

2. Podawane przez Państwa dane osobowe będą:

§ przetwarzane w celu zawierania umów oraz późniejszej prawidłowej ich realizacji – w tym sporządzania kompletnej dokumentacji z przeprowadzanych szkoleń i wystawiania imiennych certyfikatów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

§ przetwarzane w celu przestawiania ofert handlowych, o ile wiadomość wysyłana drogą mailową, faxem lub za pośrednictwem formularza kontaktowego uwzględnia prośbę o przedstawienie oferty. W związku z powyższym, dane osobowe mogą być następnie, w uzasadnionych przypadkach, przetwarzane w celu umożliwienia złożenia i realizacji ewentualnych zamówień oraz zawierania umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Transactor Security Sp. z o.o. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

§ przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na wiadomości przesyłane w pozostałych sprawach, w których kontaktują się Państwo drogą mailową, faxem lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej https://drony-24.pl/ (m.in. reklamacje, wnioski i odwołania) oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

3. Kategorie danych, które przetwarzane są po przesłaniu wiadomości mailowej lub faxu do Transactor Security Sp. z o.o.:

§ imię i nazwisko,

§ nazwa i adres reprezentowanego podmiotu (np. firmy, organizacji czy instytucji będącej Państwa pracodawcą),

§ stanowisko służbowe,

§ telefon stacjonarny,

§ telefon komórkowy,

§ adres e-mail,

§ treść wiadomości kierowanej do Transactor Security Sp. z o.o

4. Kategorie danych osobowych, które przetwarzane są po przesłaniu wiadomości poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej https://drony-24.pl/:

§ imię i nazwisko (dane podawane dobrowolnie),

§ email (dane obligatoryjne),

§ numer telefonu kontaktowego (dane podawane dobrowolnie),

§ treść wiadomości kierowanej do Transactor Security Sp. z o.o.

 

5. Kategorie danych, które przetwarzane są do celów przeprowadzania szkoleń w ramach realizowanych umów lub zamówień (dotyczy wyłącznie tych osób, które uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez Transactor Security Sp. z o.o.):

§ imię i nazwisko uczestnika szkolenia,

§ nazwa i adres reprezentowanego podmiotu (np. firmy, organizacji czy instytucji będącej pracodawcą uczestnika szkolenia),

§ stanowisko służbowe (wyłącznie w uzasadnionych przypadkach).

 

6. Podawane przez Państwa dane osobowe w zależności od danego przypadku, przetwarzane będą przez Transactor Security Sp. z o.o. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i/lub przez okres obowiązywania zawartych umów, a po ich zakończeniu przez okres, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem danej umowy.

 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do procesu przetwarzania wiadomości, zapytań ofertowych, właściwej realizacji usług oraz umów.

 

8. Podawane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do innych zewnętrznych podmiotów przetwarzających, państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych (w rozumieniu art. 4 pkt. 26 RODO), jednakże, w uzasadnionych przypadkach, odbiorcami podawanych danych osobowych mogą być organy administracji publicznej lub inne organy państwowe upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa.

9. Strona internetowa http://droy-24.pl/ nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji ani nie używa plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Transactor Security Sp. z o.o. do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach (tzw. profilowania).

 

10. Mają Państwo prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz do zgłoszenia sprzeciwu.

 

11. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

12. Zapewniamy, że Transactor Security Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokładamy wszelkiej staranności, aby zapewnić należytą ochronę przetwarzanych danych. W tym celu wdrożono odpowiednie środki techniczne i organizacyjne a przechowywanie jakichkolwiek danych zlokalizowane jest na zabezpieczonych serwerach. Ponadto wszelkie informacje przekazywane na linii Klient – Transactor Security Sp. z o.o. traktowane są jako poufne i nie są ani widoczne ani dostępne dla osób nieuprawnionych.